Subsidiereglement + aanvragen

 

Zoeken binnen dienstverlening van A tot Z

Sportclubs - aanvraag subsidie.

Wat is dit?

Het stadsbestuur van Genk kiest ervoor om sportclubs actief te ondersteunen. Sport beoefenen is immers belangrijk op diverse vlakken, niet in het minst voor de gezondheid. Een ruim aanbod is daarom belangrijk.

Op de gemeenteraad van 13 februari 2014 zijn de subsidiereglementen die betrekking hebben op de werking van de sportverenigingen aangepast.

 

Waarom vernieuwde subsidiereglementen?

De redenen voor de wijzigingen zijn enerzijds een nieuwe wetgeving rond subsidiëring van sportverenigingen  n.a.v. het nieuwe “sport-voor-allen”-decreet van 6 juli 2012 en anderzijds het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de stad Genk.

 

In dit nieuwe meerjarenbeleidsplan zijn rond “ondersteuning van sportverenigingen” doelstellingen geschreven om stimulansen te leggen om de kwaliteit van de sportverenigingen te verhogen. Zeker ook binnen de sportverenigingen met jeugdwerking. De doelstellingen die geformuleerd werden in dit meerjarenbeleidsplan rond sport kwamen tot stand na een brainstorm m.n. “Genkse Sportideeën” waar 80 vrijwilligers mee nadachten over de toekomst van sport in Genk. 

 

In totaal zijn er 10 goedgekeurde subsidiereglementen waar je een aanvraag voor kan indienen als je voldoet aan de overeenkomstige voorwaarden

Binnen de perken van de kredieten voorzien in de stadsbegroting kan er financiële ondersteuning gegeven worden aan Genkse sportverenigingen voor onderstaande subsidiereglementen.

 

Wil je als sportvereniging aansluiten bij het stadsbestuur en/of de sportraad?

Belangrijk:

Erkend zijn door het stadsbestuur is een voorwaarde om één van de onderstaande subsidies te ontvangen.

 

INDIENEN AANVRAAG: Erkenningscriteria voor sportverenigingen

Op elk moment kan je een aanvraag doen om aan te sluiten bij het stadsbestuur en/of de sportraad.

 

Subsidiereglementen betreffende de werking van sportverenigingen:

 1. Subsidiëring werking sportverenigingen en kwaliteitsvolle jeugdsportwerking
 2. Subsidiëring sportevenementen, sportprojecten, samenwerkingsverbanden en fusies
 3. Subsidiëring sportkadervorming
 4. Subsidiëring sportambassadeur

 

Subsidiereglementen betreffende de infrastructuur van sportverenigingen:

 1. Subsidiëring sportinfrastructuur voor sportclubs
 2. Subsidiëring maatregelen voor brandveiligheid, inbraakpreventie en/of dringende en/of tijdelijke werken in vrijetijdsinfrastructuur (sectoren jeugd, cultuur en sport
 3. Subsidiëring onderhoud openluchtsportterreinen
 4. Subsidiëring voor een kunstgrasterrein

 

 

1. SUBSIDIERING WERKING SPORTVERENIGINGEN EN KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTWERKING

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de sportvereniging of -organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoen en een gemotiveerde aanvraag bij het stadsbestuur indienen. 

 

DOEL:

Deze subsidie heeft tot doel de sportverenigingen te ondersteunen in de uitbouw van een kwaliteitsvolle inhoudelijke sportwerking enerzijds en de kwalitatieve uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de sportvereniging te verhogen anderzijds.

Deze subsidie heeft tevens tot doel de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders binnen de sportvereniging te verhogen en de omkadering meer te professionaliseren via coördinerende functies in de sportvereniging.

 

MAXIMUM SUBSIDIE:

Werkingssubsidie: € 42.000 wordt verdeeld onder al de in aanmerking komende sportverenigingen.

Subsidie voor kwaliteitsvolle jeugdsportwerking: € 120.000  wordt verdeeld onder al de in aanmerking komende sportverenigingen met jeugdwerking.

 

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de sportvereniging of -organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoen en een gemotiveerde aanvraag bij het stadsbestuur indienen.

 

RAADPLEEG DE VOORWAARDEN: subsidiereglement

INDIENEN AANVRAAG:

Deze 3 invulformulieren indienen vóór 28 februari

 1. Brief naar alle sportclubs
 2. Invuldocument overzicht trainers
 3. Invuldocument trainersschema +19 jaar
 4. Invuldocument trainersschema -19 jaar

 

Dit invulformulier indienen vóór 1 juli

 1. Brief naar alle sportclubs - deel 2
 2. Invuldocument werking sportverenigingen en kwaliteitsvolle jeugdsportwerking - deel 2 
 

2.SUBSIDIERING BIJZONDERE SPORTEVENEMENTEN, SPORTPROJECTEN, SAMENWERKINGSVERBANDEN EN FUSIES

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de sportvereniging of -organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoen en een gemotiveerde aanvraag bij het stadsbestuur indienen.

 

DOEL

De subsidie voor sportevenementen en sportprojecten is gericht op ondernemende sportverenigingen die een meerwaarde creëren door het organiseren van bijzondere sportevenementen of sportprojecten op het vlak van jeugdsport, opleiding en begeleiding, sportbeleving, kwaliteit van de begeleiding, fitheid, gezondheid, sociale en maatschappelijke aspecten.

 

De subsidie voor structurele samenwerkingsverbanden en fusies is gericht op het aangaan van structurele samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen op bepaalde vlakken of door fusies waardoor de efficiëntie en effectiviteit van de clubs verhoogt.

 

RAADPLEEG DE VOORWAARDEN: subsidiereglement

MAXIMUM SUBSIDIE: € 500/ evenementen, € 1.000/ projecten, € 2.000 / samenwerkingsverband of fusie.

INDIENEN AANVRAAG: dit aanvraagformulier indienen tenminste 3 maanden vóór de start van het sportevenement,  het project, samenwerkingsverband of fusie

 

3. SUBSIDIERING SPORTKADERVORMING

DOEL:

Stimuleren van kadervorming van trainers, begeleiders,  en bestuursleden van sportverenigingen ter bevordering van de kwaliteit van de sportvereniging.

 

RAADPLEEG DE VOORWAARDEN: subsidiereglement

MAXIMUM SUBSIDIE: € 400/sporttechnische opleiding, € 100/cursus bestuurskader

INDIENEN AANVRAAG: dit aanvraagformulier indienen binnen 6 maanden na het behalen van het diploma of attest.

 

4. SUBSIDIERING SPORTAMBASSADEUR

DOEL:

Sportclubs ondersteunen die de stad Genk als sportambassadeur (een individu of een ploeg) in het buitenland vertegenwoordigen.

 

MAXIMUM SUBSIDIE: € 700/ploeg, € 400/individuele sporter

INDIENEN AANVRAAG: dit aanvraagformulier indienen tenminste twee maanden voor de activiteit.

RAADPLEEG DE VOORWAARDEN: subsidiereglement

Subsidiereglementen betreffende de infrastructuur van sportverenigingen:

1. SUBSIDIERING SPORTINFRASTRUCTUUR VOOR SPORTCLUBS

DOEL

Sportclubs ondersteunen voor investeringen of infrastructuurwerken

MAX. SUBSIDIEBEDRAGEN

Afhankelijk van de soort werken is het maximum € 300.000 incl. BTW (investeringen), € 55.000 of € 110.000 incl. BTW (infrastructuursubsidie cat. 1), € 50.000 incl. BTW (infrastructuursubsidie cat. 2). Verhogingen van het subsidiebedrag zijn mogelijk: raadpleeg hiervoor het subsidiereglement.

 

SUBSIDIEPERCENTAGES

50% of 75% (investeringssubsidie), 90% (infrastructuursubsidie cat. 1), 100% (infrastructuursubsidie cat. 2)

 

INDIENINGSDATUM: vóór 31 januari en vóór 31 augustus

INDIENEN AANVRAAG: zie link onder praktisch

RAADPLEEG DE AANVRAAGPROCEDURE: aanvraagprocedure

RAADPLEEG DE VOORWAARDEN: subsidiereglement

DEFINITIE ACTIEVE JEUGDSPORTWERKING2. SUBSIDIERING MAATREGELEN VOOR BRANDVEILIGHEID, INBRAAKPREVENTIE EN/OF DRINGENDE EN/OF TIJDELIJKE WERKEN IN VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR (SECTOREN JEUGD, CULTUUR EN SPORT)

DOEL

Sportclubs ondersteunen voor dringende en noodzakelijke of tijdelijke infrastructuurwerken of werken rond inbraakpreventie

 

MAX. SUBSIDIEBEDRAG

Afhankelijk van de soort werken is het maximum € 2.500, € 5.000 of € 8.500 incl. BTW

 

SUBSIDIEPERCENTAGE

80%

 

INDIENINGSDATUM: elk moment mogelijk

INDIENEN AANVRAAG: schriftelijk aan het college van de burgemeester en schepenen

RAADPLEEG DE VOORWAARDEN: subsidiereglement

 

3. SUBSIDIERING ONDERHOUD OPENLUCHTSPORTTERREINEN

Binnen de perken van de kredieten voorzien in de stadsbegroting kan er financiële ondersteuning gegeven worden aan sportverenigingen voor het onderhoud van openluchtsportterreinen gelegen op het grondgebied van Genk en volgens bepaalde voorwaarden.

 

RAADPLEEG DE VOORWAARDEN: subsidiereglement 

4. SUBSIDIERING VOOR EEN KUNSTGRASTERREIN

Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de stadsbegroting, kan er financiële ondersteuning gegeven worden aan Genkse provinciale voetbalclubs voor de aanleg van
een kunstgrasterrein.

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moeten de sportaccommodatie en sportvereniging aan bepaalde voorwaarden voldoen.

RAADPLEEG DE VOORWAARDEN: subsidiereglement 

Wat kost dit?

Aanvraag is gratis.

Praktisch?

Relevante documenten betreffende subsidies sportclubs:

 

Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Sport.


Dienst Sport

E. Van Dorenlaan  144

3600 GENK

Telefoon: 089 65 34 50

sportingenk@genk.be


Openingsuren tijdens juli en augustus

 

Dag

Voormiddag

Namiddag

Avond

Maandag

09.30 - 12.30 uur

13.00 - 17.00 uur

Gesloten

Dinsdag

09.30 - 12.30 uur

13.00 - 17.00 uur

Gesloten

Woensdag

 09.30 - 12.30 uur

13.00 - 17.00 uur

Gesloten

Donderdag

 09.30 - 12.30 uur

13.00 - 17.00 uur

Gesloten

Vrijdag

 09.30 - 12.30 uur 13.00 - 16.00 uur

Gesloten

Zaterdag

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Zondagen en feestdagen

 

Gesloten

Gesloten

Gesloten

 

 

 

Openingsuren september - juni

 

Dag

Voormiddag

Namiddag

Avond

Maandag

Gesloten

13.00 - 18.00 uur

Gesloten

Dinsdag

10.00 - 12.30 uur

13.00 - 18.00 uur

Gesloten

Woensdag

10.00 - 12.30 uur

13.00 - 18.00 uur

Gesloten

Donderdag

10.00 - 12.30 uur

13.00 - 18.00 uur

Gesloten

Vrijdag

10.00 - 12.30 uur

13.00 - 16.00 uur

Gesloten

Zaterdag

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Zondagen en feestdagen

 

Gesloten

Gesloten

Gesloten